Forskning

Jag är utbildad vid Stockholms universitet och disputerade i arkeologi 2016. Min doktorsavhandling med titeln Fragmenterade platser, ting och människor: Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland ca 1000 – 300 f Kr behandlade förhistoriskt gravskick ur ett begreppskritiskt, relationellt mikroperspektiv. 

Under 2019 och 2020 var jag kursansvarig lärare för kursen ”Stockholm före Stockholm” vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Utanför universitetet har jag varit verksam inom offentlig förvaltning i anställningar som kommunantikvarie, strateg med ansvar för kulturarvsfrågor och (sedan 2019) intendent vid Årsta slottsmuseum. För närvarande är jag tjänstledig och ägnar mig åt forskning.

Pågående forskning

I forskningsprojektet Årsta i Österhaninge – herrgårdshistoria och rörlig adelskultur 1550-1703 (projekttid 2021-2024) undersöker jag en tidigmodern herrgårdsmiljö på Södertörn och dess förändring tvärvetenskapligt. Utgångspunkten är, likt i avhandlingsarbetet, ett mikroperspektiv på materiell kultur, här kombinerat med arkivstudier och planerad arkeologisk prospektering.

Årsta är en förhistorisk och historisk godsmiljö i ett rikt järnålderslandskap som, via den medeltida Tyska Orden, hamnade i en högadlig sjöofficerssläkts ägo under tidigmodern tid. Spåren av en medeltida och tidigmodern bebyggelse – det s k ”Gamla Årsta” – har undersökts arkeologiskt vid tre tillfällen men flera frågetecken kvarstår. Omständigheterna kring det nuvarande stenhusets tillkomst, möjligen ca 1660, är inte heller klarlagda.

Projektets syfte är att öka kunskapen om Årsta specifikt och att i förlängningen, med Årsta som fallstudie, bidra till diskussionen om adlig bebyggelse, identitet samt rumslig och social rörelse under tidigmodern tid. 

Årsta ca 1710, gravyr ur Suecia Antiqua et Hodierna, Kungliga biblioteket.

Årstaprojektet är finansierat av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning, Berit Wallenbergs stiftelse och Magnus Bergwalls stiftelse.

Publicerat

2023 (forthcoming) ”House to house – Fragmentation and Deceptive Memory-making at an Early Modern Swedish Country House” i: Sörman A., Noterman A. A. & Fjellström M., Broken bodies, places and objects: new perspectives on fragmentation in archaeology. London: Routledge.

2022 “During his absence… – Lady Barbro, a Swedish castle builder who was praised, punished and turned into a ghost.” Blog post following Power and Patriarchy Conference (University of Liverpool & University of Sheffield) 25-26 january 2022.

2020 (med Karin Ojala) ”Bronsålderns benbruk i östra Mellansverige” Fornvännen 116 (2021), s. 1-16.

2017 ”Building by stone and bone : handling cremated remains in Late Bronze Age Sweden” i Cremation and the Archaeology of Death, red. J. I Cerezo-Román, A. Wessman & H. Williams. Oxford University Press.  s. 130-147.

2016 Fragmenterade platser, ting och människor. Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland, ca 1000-300 f Kr. Doktorsavhandling i arkeologi, Stockholms universitet.

2014 (red. med Magnus Ljunge). I skuggan av solen – nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial. Stockholms universitet. 

2014 ”Tydlig gravgömma saknas – stenkonstruktioner och depositioner av kremerade ben på två gravfältslokaler från yngre bronsålder i Södermanland”, i I skuggan av solen – nya perspektiv på bronsåldersarkeologier och bronsålderns arkeologiska källmaterial. Red. M. Ljunge & A. Röst. Stockholms universitet